خرید و تجهیز و ساخت تابلوهای روشنایی ورزشگاه نقش جهان اصفهان

خرید و تجهیز و ساخت تابلوهای روشنایی ورزشگاه نقش جهان اصفهان
نقشه ها توسط کارفرما ارائه و توسط شرکت سپهر پروژه سپاهان اجرا گردید.

مبلغ کل قرارداد 26/220/000/000 ریال میباشد.

تابلو های ورزشگاه نقش جهان پس از انجام تست های لازم و تاییدیه کارفرما جهت استفاده در ورزشگاه نصب و اجرا گردید.

پیمایش به بالا