اجرای پروژه های سپهر پروژه سپاهان

­­­پروژه دلومیت و منیزیم سفید دشت

 • ساخت تابلو های MV و کوبیکل کامل ترانس های کارخانه با کلید های VP4 پارس سوییچ و میترینگ و ساخت تابلو های LV از ورودی های اصلی تا توزیع و موتوری با کلید های هوایی ABB و تجهیزات کنتاکتور و کلید حرارتی زیمنس و درایو های   زیمنس و ABB و تابلو های با طرح سیوکن زیمنس توسط شرکت سپهر پروژه سپاهان.
 • ساخت و راه اندازی تابلو های PLC با تجهیزات زیمنس و تابلو طرح ریتال توسط شرکت سپهر پروژه سپاهان که در سال 1399 مراحل طراحی و ساخت آن صورت گرفته است.

پروژه اسید سولفوریک ذوب آهن 

 • که طراحی و ساخت تابلو های PLC آن با تجهیزات زیمنس s7-40 در سال 1398 طراحی و ساخت توسط شرکت سپهر پروژه سپاهان صورت گرفته.
 • پروژه نورد 350 و 650 ذوب آهن
 • پروژه احیا کوره بلند شماره 2 ذوب آهن

بخشی از پروژه­ های اجرا شده

 • اتوماسیون ­سازی و مانیتورینگ 12 منطقه از فضای سبز شهرداری اصفهان
 • مانیتورینگ و راه­ اندازی خط انتقال 37 متری و 160 تنی پتروشیمی ماهشهر
 • مانیتورینگ و کنترل داده ­ها و شبکه ­های PLC پروژه سیمان سفید یزد
 • انتقال و توزیع برق از پست توزیع فشار متوسط تا مکان کمپینگ شرکت بنای جاده ابریشم
 • طراحی و راه­ اندازی و ساخت تابلوهای برق کنترل خط پتروشیمی بیستون کرمانشاه
 • ساخت تابلوهای برق اضطراری آب و فاضلاب استان اصفهان
 • ساخت تابلوهای کنترل خط اکسترودر و درایر کولر شرکت تبرک
 • راه اندازی تابلوی برق کنترل دور موتورهای شرکت کاغذ پارس
 • راه ­اندازی و ساخت تابلوهای برق شبکه ­های صنعتی و اتوماسیون صنعتی گروه صنعتی سپاهان
 • طراحی و ساخت و راه­ اندازی پست برق 20 KVA دانشگاه نطنز
 • برنامه ­نویسی و اجرای SCADA ایستگاه پمپاژ گاز کشور الجزایر
 • راه ­اندازی و مونتاژ و ساخت تابلوهای کنترل PLC طرح توسعه پتروشیمی رجال ماهشهر
 • ساخت، راه ­اندازی، برنامه­ نویسی و نصب تابلوهای خط حلاجی شرکت ظریف مصور
 • کابل ­کشی ابزاردقیق شرکت ایران ناسیونال
 • طراحی و راه اندازی روشنایی و تهویه کارخانه لاستیک سازی شیراز
 • راه ­اندازی تمام اتوماتیک کوره 5 تولید گوگرد شرکت متکو
 • برنامه­ نویسی PLC و WinCC خطوط انتقال مواد خام پالایشگاه نفت مناطق نفت­خیز
 • ساخت تابلوهای تله­ متری و اتوماسیون­ سازی تصفیه خانه­ های آب و فاضلاب استان اصفهان
 • بومی­ سازی کلیدهای اینترلاک فولاد مبارکه اصفهان
 • ساخت تابلو درایوهای 250KW و 200KW شرکت تولیدی سیمان نیزار قم
 • ساخت نازل­ های آب­پاش استیل شرکت سیمان فیروز کوه
 • ساخت سرندهای آسیاب سیمان شرکت سیمان فیروز کوه
 • ساخت تابلوهای PLC کوره بلند 3 ذوب آهن اصفهان
 • ساخت تابلوهای PLC کک­سازی ذوب آهن اصفهان
 • ساخت تابلوهای PLC نورد 650 ذوب آهن اصفهان

ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮنﺳﺎزی

 • ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی دور ﻣﻮﺗﻮر
 • اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ صنعتی
 • ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ صنعتی
 • ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه و ﭘﺎﻧﻞﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ
 • اﺑﺰاردﻗﯿﻖ، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازی
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻠﻪ ﻣﺘﺮی و ﺗﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
 • ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • سیستم جمع آوری، مانیتورینگ، کنترل و مدیریت داده های SCADA
 • ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻼدرﻧﮓ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭙﺎژ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ (تقویت و یا تقلیل فشار)
 • ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ، ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق
 • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و آﻣﻮزش
 • ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ﺧﻄﻮط ﺗﻮلید
 • ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
 • ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازی ﺟﺮﺛﻘﯿﻞﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ﺗﻌﻤﯿﺮات دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی CNC کنترلر (برق، الکترونیک و مکانیک)
 • واﺣﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﻗﯽ و PLC و کنترل دور موتور
 • راه اﻧﺪازی دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر و ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری
 • ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
 • ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ
 • ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق LV و MV
 • بومی سازی قطعات تولیدی و مهندسی معکوس
 • ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ و واﯾﺮﯾﻨﮓ و اﺟﺮای واﯾﺮﻟﺲ اﻧﺘﻘﺎل دﯾﺘﺎ